Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest diagnozą zużycia energii w przedsiębiorstwie. Pozwala na określenie gdzie jest tracona energia. Po dokonanym audycie dostarczamy konkretne zalecenia mające na celu zmniejszenie zużycia energii.Głównym celem audytu energetycznego jest zweryfikowanie wszystkich elementów przedsiębiorstwa pod kątem zużycia energii elektrycznej i ciepła. Dokument z audytu to opracowanie i szczegółowa analiza dzięki której można podjąć konkretne kroki poprawiające efektywność energetyczną, a także redukcje zużycia energii, wody, gazu i emisji gazów cieplarnianych.
  

Mobirise

Poprawa efektywności energetycznej 

Działania modernizacyjne wskazane w raporcie z audytu prowadzą do zmniejszenia zużycia i pomniejszenia wysokości rachunków. W skali roku takie oszczędności znacznie zwiększają 

POTENCJALNE OSZCZĘDNOŚCI

50%

Dopasowanie parametrów dystrybucji energii

Redukcja opłaty mocowej

Wymiana oświetlenia

80%

Fotowoltaika

Termomodernizacja

Na czym polega współpraca 


Nasz audytor zbiera i analizuje dane z faktur oraz z kwestionariusza zawierającego informacje o zakładzie, urządzeniach, procesach produkcyjnych.

Dokonuje pomiarów i odczytów z urządzeń, przeglądu instalacji,
Tworzy strukturę zużycia energii oraz strukturę kosztów ponoszonych na pokrycie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa

Wynik końcowy przedstawia raport z z oceną stanu obecnego, ,
oraz wyniki analiz działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę efektywności

Informacje o aktualnie dostępnych środkach i programach wspierających poprawę efektywności. 

Dla kogo jest to właściwe rozwiązanie?

Audyt energetyczny mogą wykonać te przedsiębiorstwa, które widzą szansę zidentyfikowania oszczędności i poprawy efektywności energetycznej

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw które:
w ciągu dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych (obrotowych) zatrudniały powyżej 250 pracowników
lub
osiągnęły obrót powyżej 50 mln euro i posiadają sumę aktywów (konkretnego przedsiębiorstwa) wyższą niż 43 mln euro 

Co zyskujesz?


Masz zdefiniowane i określone najbardziej energochłonne punkty i ocenę stanu instalacji i urządzeń

Szczegółowe informacje, gdzie szukać oszczędności oraz w jaki sposób należy przeprowadzić działania.

Audyt określa możliwości przygotowania długofalowej
strategii optymalizacyjnej w wyniku której przedsiębiorstwo zyskuje realne oszczędności.

W efekcie końcowym poprawa efektywności energetycznej przekłada się na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwoli firmie stać się bardziej konkurencyjną i zwiększyć zyski.
 

Etapy audytu energetycznego

1

Zbieramy dane do audytu

Korzystamy z danych uzyskiwanych z udostępnionych dokumentów oraz wykonujemy własne pomiary, badania i obserwacje.
2

Analiza i ocena stanu istniejącego

Dokonujemy analizy i oceny istniejącego stanu użytkowania energii. Określamy zapotrzebowania energii związane z użytkowaniem obiektu. Określamy możliwe do uzyskania oszczędności energii. 
 Analizujemy szczegółowe przyczyny nadmiernego zużycia energii identyfikując czynniki, które w największym stopniu wpływają na straty i koszty. 
3

Przedstawiamy rozwiązania

Określamy efekt energetyczny, czyli obniżenie istniejącego zużycia energii (wyrażone w jednostkach fizycznych) i efekt finansowy, czyli obniżenie istniejących rocznych kosztów eksploatacji (wyrażone w zł). Ocena efektywności ekonomicznej pozwala na porównanie opłacalności realizacji poszczególnych wariantów i na podjęcie decyzji o celowości realizacji inwestycji. Przedstawiamy konkretne propozycje usprawnień. 


Skutecznie zmniejszamy
rachunki za energię


Skontaktuj się z nami


Najlepszą formą poznania jest  zawsze kontakt bezpośredni więc  zapraszamy  do spotkania osobistego lub w online.  

Napisz 

AI Website Generator